Freeland, Anne. 2014. “Notes on René Zavaleta: ’Abigarramiento’ As Condition of Constitutive Power”. Alternautas 1 (1). https://doi.org/10.31273/alternautas.v1i1.994.