(1)
Kantner, B.; Lopes Tavares , H. Amazonia As Territory: Poder & Potencia in ParĂ¡. Alternautas 2023, 10, 63-94.